# غربت

به رويايی می مانی در بيداری

                      به رويايی می مانی در بيداری                     می آيی                     و دست می گذاری                     بر پيشانی خستگی اين سالها                     نسيمی خنک                     بر شانه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 9 بازدید

تغزل در مه (۳)

فرح اصولی عشق با ماسر سازگارینداردعشق درياستدرياکناری نداردشاخه در شاخهگلخانه کرده ستدر باغاين دل ماستکوبرگ و باری نداردآه از تيغ غربتکه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید