صدای مرا شنيده ای

ترانه های شون فیلیپس(۲)

You've heard my voice(W.Schorre

You've heard my voice
You,ve heard my voice
And you know my name

صدای مرا شنیده ای
صدای مرا شنیده ای
ومرا می شناسی

If you've kissed in a summers rain
If you've slept where the winds and snows have lain
If you've heard a lonely train
Then you've heard my voice
And you know my name

اگر در بارانی تابستانی بوسه ای نصیب برده باشی
اگر بر بلندی های برف گیر و بادخیز آرمیده باشی
اگر عبور قطاری تنها را شنیده باشی
صدای مرا هم شنیده ای
و مرا می شناسی

If you've bowed your head when you're filled with pride
If you,ve learned of death when a bird has died
If you've tasted tears when a child has cried
Then you've heard my voice
And you know my name

اگردر عین سرفرازی توانسته ای سر فرودآوری
اگر با مردن یک پرنده مرگ را فهمیده ای
اگر اشک رادر چشمانت با گریه یک کودک حس کرده باشی
صدای مرا هم شنیده ای
ومرا می شناسی

Well now you've heard my voice in the winds of spring
Seen my face where roses cling
I am the touch that the warm rains bring
I make my home in the heart of everything
In the drivin' rain of a summer squall
When the summer's gone and petals fall
When the day is done and the night birds call
Then you've heard my voice
And you know my name
you know my name
you know my nameصدایم را با بادهای بهاری شنیده ای
چهره ام رابر گلهای سرخ در هم دیده ای
من حسی هستم که با باران های گرم می آید
خانه دردرون اشیا دارم
خانه در باران های توفنده تابستانی دارم
آنگاه که تابستان سپری و گلبرگها فرو می ریزند
آنگاه که روز پایان می یابدو صدای مرغهای شباهنگ به گوش می رسد
صدای مرا هم شنیده ای
و مرا می شناسی
مرا می شناسی
مرا می شناسی

/ 0 نظر / 22 بازدید