مجموع دلبستگی

Love in plural
by:Mukula Kadima - Nzuji

Neither this sobbing ocean
in the moon of your swelling voice
Nor the milky vapour
on the window of my waking
Nor this flood of men
in the margin of my shadow
which yearns for a safe shelter
Nor the slipstreams on camelbacks
in the desert of my solitude
Nor the spindrift ,nor the seaweeds
pillows for my storm - filled head
Are able to decipher
where I ispect myself in vain
the reverse side of mirrors

مجموع دلبستگی

نه اين اقيا نوس گريه
در مهتاب صدای پر هق هق تو
نه اين بخار شيری نشسته
بر دريچه ی هشياری من
نه اين سيل انسانی
-گردآمده درحاشيه ی سايه من-
دلنگران مامنی امن
نه اين باد سوزان
بر بلند و پست صحاری تنهايی من
نه اين امواج نه اين خزه های دريا زی
که آرامشگاه انديشه های سودایی منند
هيچ يک را يارای آن نيست
تا اين راز بگشايد
جستجوی بی حاصل خويشتن
در ورا سوی آيينه ها

موکولا کاديما - نزوجی(زئير)

/ 0 نظر / 15 بازدید