...می خواهم

می خواهی
نگاهت کنم
گاهی ببوسمت
و در کنارت بنشینم

می خواهم
در آغوشم بگیری
تا امروز
نتواند
از میان ما بگذرد

/ 1 نظر / 21 بازدید