چمن

Grass

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo
Shovel them under and let me work
I am the grass, I cover all

And pile them high at Gettysburg
And pile them high at Ypres and Verdun
Shovel them under and let me work
Two years, ten years, and passengers ask the conductor
؟What place is this
؟Where are we now

I am the grass
Let me work


Carl Sandburg(1878 - 1967)چمن

تلنبار کنيد جسدها را در آسترليتز و واترلو
پارو کنيد پایین و بگذاريد به کارم برسم
من چمن هستم
می پوشانم همه را
و تلنبار کنيد در گتيسبرگ
و تلنبار کنيد در ايپرس و وردن
پارو کنيد پایین و بگذاريد به کارم برسم
دو سال ، ده سال بعد
و مسافرانی که می پرسند
اينجا کجاست؟
ما کجا هستيم؟

من چمن هستم
بگذاريد به کارم برسم

کارل سندبرگ^ شاعر آمريکايی

شهرهاِيی که در متن آمده محل وقوع درگيری های جنگی است

/ 0 نظر / 25 بازدید