مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

شکسپير

این بخش از نمایشنامه ژولیوس سزار اثر شکسپیر را دوستی به ایمیل من فرستاده است.خواندنش بی فایده نیست.اگر نیاز به ترجمه حس شد خبرم کنید:)

"Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervour, for patriotism is indeed a double-edged sword.

It both emboldens the blood, just as it narrows the mind...

And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed, the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry.
Rather, the citizenry, infused with fear and blinded with patriotism,
will offer up all of their rights unto the leader, and gladly so.


How do I know?

For this is what I have done.
And I am Caesar."


William Shakespeareبه دستور دوستی ترجمه ای دم دستی تقديم می کنم

بهراسید از رهبری که می کوبد بر طبل رزم تا برافروزد شعله عشق وطن در جان ملت.
عشق وطن تیغ دو دمی ست که از سویی خون را به جوش آرد و از دیگرسوی عقل را به خموشی وادارد...
و آنگاه که هیابانگ طبل های رزم سرسام آورد وخون در رگ از فرط نفرت به جوش آید و عقل خموشی گیرد^ دیگر نیازی نیست تا رهبرحقوق ملت را فرا چنگ آرد.
بلکه ملت آکنده از وحشت و کورشده از عشق وطن.. به اراده خود و از سر اخلاص ازحقوق خویش به سود او چشم می پوشد.
چرا؟نمی دانم
ما چنین کردیم
ما که قیصر روم هستیم.

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]